Install GNURadio into a VM for use.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

19 řádky
540 B

 1. Vagrant.configure("2") do |config|
 2. config.vm.box = "hashicorp/bionic64"
 3. config.ssh.forward_x11 = true
 4. config.vm.provider 'virtualbox' do |v|
 5. #v.customize ["modifyvm", :id, '--audio', 'coreaudio', '--audiocontroller', 'hda']
 6. v.customize ['modifyvm', :id, '--usb', 'on']
 7. v.customize ['modifyvm', :id, '--usbehci', 'on']
 8. v.customize ["usbfilter", "add", "0",
 9. "--target", :id,
 10. "--name", "RTLSDR1",
 11. "--manufacturer", "Realtek",
 12. "--product", "RTL2838UHIDIR"]
 13. end
 14. config.vm.provision :shell, path: "bootstrap.sh"
 15. end